Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Rekreasyon Aktivitelerine Katılan Mahkûmların Sürekli Kaygı Durumlarının İncelenmesi
(Examination of Constant Anxiety Statuses of Prisoners Who Attend Recreational Activities )

Author : Hüseyin ÖZTÜRK  , Serkan HACICAFEROĞLU, Zeynep YILMAZ ÖZTÜRK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 29
Page : 434-442


Summary
Bu araştırma rekreasyon aktivitelerine katılan mahkumların sürekli kaygı düzeylerini bazı değişkenler açısından belirleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Genel tarama modeli kullanılarak yapılan araştırmanın örneklemini; Gaziantep ili denetimli serbestlik kapsamında bulunan basit tesadüfü yöntemle seçilmiş gönüllü 256 mahkûm oluşturmuştur. Araştırmada sürekli kaygı ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada verilerin çözümlenmesinde verilerin uygunluğu için Kolmogorov Smirnov testi, sonrasında Mann-Whitney U Testi, Krusukal-Wallis H testi ve anlamlı farklılık bulunan grupların ikili karşılaştırılmasında Bonferroni düzeltmesi testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda örneklemdeki mahkumların rekreasyon aktivitelerine katılımları süresince hissettikleri kaygı durumlarının bağımsız değişkenlerine göre sıra ortalama puanları bakımından farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Bekâr, sigara içmeyen, 39 ve üzeri yaşa sahip, asgari ücretin üzerinde kazançları olan ve mahkûmiyet sürelerinin 3-4 yıl arasında olan mahkûmların bu aktivitelere katılımlarıyla hissettikleri sürekli kaygı durumlarının diğer guruplarda bulunan mahkûmlara oranla daha fazla olduğu belirlenmiştir. Ayrıca mahkûmların bekâr, eğitim ve mahkûmiyet süre değişkenlerinde sürekli kaygı durumları bakımından istatistiki açıdan anlamlı bir farkın olmadığı, sigara içme, yaş ve gelir durumu değişkenlerinde anlamlı bir farkın olduğu saptanmıştır.

Keywords
Kaygı, Boş Zaman, Sürekli Kaygı, Müsabaka, Mahkûm, Rekreasyon.

Abstract
This study was carried out to determine the constant anxiety levels of prisoners who attend recreational activities with regards to certain variables. The study was carried out using the general survey model, and the sample comprised 256 volunteer prisoners selected by simple randomization method, who were subject to supervised release in the province of Gaziantep. The trait anxiety inventory was used in the study. When analyzing the data, Kolmogorov-Smirnov test was used for data compatibility, followed by Mann-Whitney U Test and Kruskal-Wallis H test, and for paired comparison of the groups with a significant difference, Bonferroni correction tests were used. As a result of the study, it was observed that the anxiety statuses of the prisoners in the sample demonstrated differences throughout the period of attendance at recreational activities in terms of the mean rank scores by independent variables. The anxiety status of the prisoners who are single, non-smokers, aged 39 or above, with an earning higher than the minimum wage, and a sentence duration of 3-4 years during their attendance at the activities was observed to be higher than those of the prisoners in the other groups. Additionally, it was determined that there was no statistically significant difference the prisoners’ marital status, education and sentence duration variables in terms of constant anxiety status, whereas there was a significant difference in smoking status, age and wage level variables.

Keywords
Anxiety, Leisure Time, Constant Anxiety, Competition, Prisoner, Recreation.

Advanced Search


Announcements

    Call for papers

    Dear authors,

    We only accept topics related to different disciplines of sport sciences since the first issue of our fifth volume. Therefore, please do not submit any kinds of research which is not directly connected to the sports field. Also be sure that you formatted your proposals according to the author guidelines of the journal. Submitting your articles to our journal will definitely mean that your articles haven't been published or sent elsewhere for publication. 

    Our journal solely functions on open access policy and we would definitely be happy to see that authors are exploring and using articles printed in our journal. Address :ISCSA Office: Menekse Sok. No:7/71 Balkanoglu Is Hani Kizilay, Cankaya, Ankara, TURKEY
Telephone :03123190289 Fax :03123190289
Email :editor@iscsjournal.com - turkmenm@yahoo.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri